Montessori pedagogikken i Harstad Montessoriskole

Maria Montessoris grunntanke var å ta barnet på alvor. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere omverden – ikke bare andre mennesker, men like viktig er det å respektere naturen og miljøet rundt seg.

Maria Montessori sa: "Gjennom vitenskapelige observasjoner har man fastslått at det ikke er læreren som gir kunnskap. Kunnskap er noe som det menneskelige individ tilegner seg spontant, ikke gjennom å lytte til ord, men ved å gjøre egne erfaringer i omgivelsene."

Foto: Uteskoletur til Fabeløya lekepark

Foto: Uteskoletur til Fabeløya lekepark

 
 
Foto: Uteskoletur til Fabeløya lekepark

Hva som kjennetegner Montessori

 • Barn holder på med forskjellige aktiviteter, enkeltvis eller i grupper
 • Barn velger sine oppgaver selv
 • Lærere veileder og presenterer materiell
 • Barn arbeider på gulvet, eller ved bordet med materiell som matematikkperler, plansjer og tidslinjer, i kombinasjon med tekstbøker, skrivebøker og pc.
 • Barn i ulike aldre samarbeider, hjelper og veileder hverandre
 • Barn tar selv ansvar for praktiske oppgaver, holder materiell og klasserommet i orden.
 • Sosial interaksjon mellom elevene fordi de kan samarbeide etter eget valg og forflytte seg i klasserommet.

Barnet skal utvikle selvfølelse og ha tro på seg selv. Alle barns individuelle utvikling danner grunnlag for barnets følelse av seg selv. Det legges ikke opp til konkurranse eller måling mot andre. Det enkelte barn får den oppfølgning det har behov for, uten at dette fører til at andre i klassen sinkes. Samtidig har barnet mulighet for å utvikle seg på flere felt.

Et annet viktig element i montessoripedagogikken er det helhetsmessige synet på læringen. Læringen deles ikke opp i spesifikke timer der man arbeider med fag i 60 minutter av gangen. Barnet kan arbeide så lenge det ønsker med et tema. Ved å ikke dele dagen i skoletimer gis barna mulighet til å konsentrere og fordype seg.

For å skape indre disiplin som preger barn i en montessoriskole, ligger et helt bevisst oppbygget og nøye forberedt arbeide fra lærernes side. Å bli montessorilærer krever en egen montessoriutdannelse.


Hverdagen i Harstad Montessoriskole

Praktiske oppgaver er en del av hverdagen. Barna gjør oppgaver hvor de tar vare på seg selv og miljøet. Selvstendighet er et viktig prinsipp, i montessoriskolen opplever barna gleden ved å mestre oppgaver, som igjen gir selvstendighet og frihet.

Vi starter dagen med felles frokost. Vi opplever ro, energi og dyp konsentrasjon i klasserommet, når barna får frokost på skolen. De samtaler under frokosten med andre om fritiden, og om de skal arbeide sammen i klasserommet når de starter kl 08.30.

Barna er med å lager lunsj, det er dekking av bord, rydding og mye sosial aktivitet.

Frukt tid

Frukt tid


KLasserom ved Harstad montesorri skole

KLasserom ved Harstad montesorri skole

Klasserommet

Aldersblandede grupper foretrekkes. Denne naturlige aldersblandingen må også gjenspeiles i klasserommet. Da gis det rom for at barna hjelper og lærer hverandre på en naturlig måte. Et særtrekk ved en montessoriskole er ro og orden som preger arbeidet. Klasserommet skal være så innbydende som mulig. Det skal appellere til barnet estetiske sans og orden.

Barna har i utgangspunktet ikke faste pulter. Pultene er delvis arrangert enkeltvis, delvis i grupper. Dette for å gi rom både for individuell konsentrasjon og gruppearbeid.

Det er gulvplass som muliggjør arbeid på matter på gulvet.

I klasserommet finnes hyller med bøker og materiell som elevene kan bruke til eget arbeid.

Dyr (som ikke fremkaller allergi) og planter kan med fordel finnes i klasserommet og stelles av elevene. Klasseromsmiljøet skal tilby den orden som skal til for at barnet skal kunne skape orden i sitt eget indre.


Montessori materiell

Et montessori-klasserom er tilrettelagt slik at materiellet ligger etter fag, og på egen plass. Alt materiellet står i rekkefølge og er selvkorrigerende. Det skal være pent utarbeidet og innbydende og gi interesse for å jobbe mer – den interessen gir barnet mulighet til å kunne fortsette uten å måtte vente på resten av klassen.

Alt undervisningsmateriellet er utarbeidet slik at det skal fange elevens interesse, bidra til utvikling, trene sansene, ha ulik type vanskelighetsgrad/progresjon og være tilpasset elevens behov og mestring.

DSC_0033.jpg

Det skal kun være et eksemplar av hvert materiell og lett tilgjengelig slik at barnet kan hente det selv. Grunnen til at det skal bare være et eller få eksemplar av materiellet er at barna lærer seg å ta hensyn og vente på tur. Noe som er av stor betydning for en god sosial utvikling.

Materiellet blir presentert enten individuelt eller i en gruppe. Materiell blir valgt ut i fra barnets alder og sensitive periode. Senere får barnet velge fritt fra det materiellet de har blitt presentert for. Man starter alltid med det sensoriske og bygger opp til det abstrakte – når barnet kommer til den abstrakte delen så bruker de ikke materiellet daglig, de bruker det mer som et redskap eller verktøy for en dypere forståelse. Følelsen av å lykkes i noe man selv har valgt, skaper arbeidsglede og gir oppmuntring.


DSC_0035.jpg

Fag

Matematikk/aritmetikk

er et viktig fag i montessori-skolen og de 4 regneartene, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, er grunnsteinene montessori-materiellet. Montessori-elevene lærer ikke matematikk, de opplever matematikk.

Maria Montessori mente at alle mennesker har en matematisk hjerne. Barn i alderen 6-9 år tenker tall, de teller hus, biler og mål de har scoret og de begynner tidlig å trekke i fra (subtrahere).

Alt montessori-materiellet spiller på sansene – bevegelse, opplevelse, føle, se og øye/hånd koordinasjon. Barna lærer først konkrete mengder, så symbolene som beskriver mengden, til sist kombineres de to. Etter hvert blir matematisk læring mer og mer abstrakt.

Materiellet hjelper barnet til å få en forståelse for det hierarkiske systemet. Maria Montessori sa: “Each hierarchy has his own place and no any hierarchy can take place of another hierarchy”


Geometri.

Ordet geometri kommer fra egypterne og betyr måling av jordstykker. Egypterne og Babylonerne kjente til korrekte metoder for å finne ut arealet av trekanter, rektangler, trapeser for 4000 år siden. Grekerne gjorde geometrien til en formell vitenskap og de krevde at de geometriske konstruksjoner skulle utføres med passer og linjal. Geometri er et sentralt fag i montessori-skolen. Terningen er en geometrisk figur som har et matematisk innhold.

Barn lærer former tidlig. Vi kan finne geometriske figurer i miljøet rundt oss, for eksempel rommet hjemme; ball, dør, vindu, seng osv. Det er viktig å la barnet være kreativ og la dem leke med geometriske figurer før man begynner å beregne og bruke tall.

Vi starter alltid med trekanten, kvadratiske, sirkler, polygon, og andre figurer. Starter med tredimensjonale geometriske figurer (The solids) og todimensjonale (bilder på kort). Etter hvert som barnet har lært seg de forskjellige geometriske figurene lærer de å beregne vinkler, sider, omkrets, areal osv. I naturen rundt er det geometriske figurer over alt, eksempel bikuben, bier lager sekskantede former i bikuben. DNAet vårt har en geometrisk form.

DSC_0063.jpg

musikk.png

Musikk

Musikk er et internasjonalt språk. "Where words fail, music speaks”. Barn hører musikk allerede fra mors mage. Alle mennesker er musikalske. Hjerterytmen vår har en rytme, blodomløpet er en rytmisk prosess og vi prater musikalsk. Barn elsker å spille instrumenter bare de får sjansen - hendene er instrumentet til barnets intellekt. I klasserommet brukes musikk eller en bjelle for å skape oppmerksomhet og ro.

Vi bruker sansene i musikk, hører, ser og berører når vi spiller et instrument. Man får også sosiale relasjoner i musikk. Vi lærer å samarbeide når man spiller i et orkester, er med i et band eller synger i kor. Vi lærer også å følge en leder/ dirigent.

Alle land har nasjonalsang, julesanger, bursdagssanger, barnesanger osv. Tekster i sanger kan også ha en oppdragende effekt. Man kan bruke språkutvikling i sanger, ordklasser, kj, skj, osv. Vi utvikler språket med å synge tekst i sanger – substantiv, adverb, bevegelser, fin motorikk (fingrene som skuespill), klapper, dans (grovmotorikk).


Språk

Alle mennesker har språk, de første ordene vi lærer er mamma og pappa. Babyer og småbarn pludrer og prater hele tiden. Språk og kommunikasjon er viktig, derfor har skriving og lesing har en stor plass i skolen.

Maria Montessori mente at alle mennesker har en språkeksplosjon ved 2 års alder. Ved 6 års alder har barn et godt utviklet språk Det er derfor viktig at skolen gir barnet tilgang og kunnskap til å utvikle språket.

Fra tidlig alder kan vi se at barna har «sensitive perioder for skriving. Norsk-materiellet er laget slik at barnet utvikler seg skriftlig og leser ut fra sine interesser. Er barn interessert i biler, kan han eller hun få skrive og tegne biler. Bokstavinnlæring og lesetrenings materiell starter en med tidlig i skolen.

DSC_0041.jpg

Eleven lærer bokstavene ved å kjenne på bokstaver laget av sandpapir samtidig som lyden blir uttalt. Etter hvert kan barnet også sette sammen bokstaver til ord. Deretter setter barnet sine egne ord på papiret og blir kjent med dem. Etter skrivingen kommer lesingen naturlig.

Ordklasser kan oppleves og lekes, ute eller inne. Mange barn er på ivrig sanking av substantiver og andre ordklasser, utenfor eller inne i klasserommet. Grammatikkmateriellet introduseres med en historie om hvorfor vi mennesker behøver språk og kommunikasjon.

Barn tilegner seg språk på mange vis, Montessori mente det er viktig å snakke med barnet, ikke nødvendigvis til barnet.


Et livssyn med respekt og mangfold («cosmic education»)

I et samfunn hvor etniske og religiøse grupper i stadig større grad møter hverandre i en felles hverdag, er Maria Montessoris livssyn et viktig bidrag i å utvikle en felles forståelse og respekt.

Filosofien er at alt i universet er en pulserende enhet. Den globale tenkningen går på respekten og omsorgen for alt liv i og rundt oss. Det går som en rød tråd i Maria Montessoris budskap: «Fred blant menneskene.»

I hennes miljø forsterker barnet sine evner til konsentrasjon og selvdisiplin, tro på seg selv, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer, religioner og livsverdier. Maria Montessori hadde etter hvert verdensfreden som sitt fremste mål. Hun mente at fredsarbeidet måtte begynne med barna.

Den som deler hennes syn på barnet utvikler ydmykhet, visdom, fleksibilitet og forståelse for andre mennesker.

IMG_6388.jpeg

Inndeling av dagen

Timeplan med inndeling i fag finnes vanligvis ikke. (Unntak: Gym, musikk, forming og andre fag hvor elevene har lærere med spesialkompetanse)

En vanlig arbeidsøkt er lang (gjerne 2 timer) hvor barna arbeider med ulike fag og tema om hverandre. Konsentrasjonen avbrytes ikke av klokke som ringer til friminutt. Det er en fruktpause i arbeidsøkten

Tid for lek og uteaktiviteter samles i større bolker


En montessoriskole skal gi elevene mulighet til:

 • å utvikle kreativitet
 • å velge det som engasjerer dem i omgivelsene
 • å arbeide uavbrutt og så lenge de selv ønsker med en oppgave
 • å komme frem til løsninger og ideer selv, og oppmuntres til selvstendighet
 • å kommunisere og dele sine oppdagelser med andre

Lærerens rolle

Læreren skal inspirere og skape interesse, deretter legge forholdene til rette slik at barnet kan utforske for «egen motor».

«Forelesninger» fra læreren til hele klassen, forekommer sjelden. Nye konsepter presenteres til små grupper av elever.

Elevene har ikke oppmerksomheten på læreren, fokus er på den indre prosessen som foregår i hver elev under læring. Læreren har rolle som observatør og veileder.

"The greatest sign of success for a teacher is to be able to say; the children are now working as if I did not exist.” – Maria Montessori


Montessoripedagogikken i forhold til KUNNSKAPSLØFTET

Læreplan

Montessoriskolene i Norge har en felles læreplan som et utviklet av Norsk Montessoriforbund:

Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Læreplanen er et helhetlig læreplanverk som beskriver de pedagogiske grunnpilarene i montessori-pedagogikken og inneholder komplette fagplaner for 1.-10. trinn.

http://www.montessoriforlaget.no/

Lesekroken 1.-4. trinn

Lesekroken 1.-4. trinn